KontaktKontakt

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder uanset køberens eventuelle indkøbsbetingelser, medmindre de udtrykkeligt er fraveget skriftligt i tilbud eller ordrebekræftelse.

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder uanset køberens eventuelle indkøbsbetingelser, medmindre de udtrykkeligt er fraveget skriftligt i tilbud eller ordrebekræftelse.

Sidsel Laursen

CFO

(+45) 52 19 64 41
sl@tstech.dk

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder uanset køberens eventuelle indkøbsbetingelser, medmindre de udtrykkeligt er fraveget skriftligt i tilbud eller ordrebekræftelse.

1. Tilbud
EA Automatics tilbud, der skal være skriftligt, for at have bindende virkning for selskabet, er gyldigt i 30 dage fra tilbuddets afgivelse, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Ordrebekræftelse
Alle ordrer skal, for at være bindende for selskabet, være bekræftet ved en skriftlig ordrebekræftelse.

3. Levering
Levering sker ”Ex Works”, (Icoterms 2000) hvor intet andet er aftalt, ab fabrik og på et tidspunkt valgt af EA Automatic A/S. Risikoen for varen overgår til køber ved levering.

4. Kvalitet
Køberen er pligtig til straks og senest 8 dage efter modtagelsen af leverancen at undersøge, hvorvidt det leverede har den kvalitet og opfylder de krav, der er aftalt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal køberen ligeledes inden 8 dage pr. brev underrette EA Automatic A/S herom.

5. Pris
Aftalte priser er Excel. moms, told og andre statsafgifter. EA Automatic A/S er berettiget til at foretage ændringer i den aftalte pris, for så vidt disse er begrundet i ændringer i valutakurser, indtruffet inden  leveringsdagen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

6. Betaling
Ved betaling efter forfaldstid beregnes rente som anført på fakturaen. Hvor intet andet er aftalt, er betalingsbetingelserne netto kontant. Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

7. Garanti
På EA Automatic A/S´s egenproducerede dele ydes 2 års garanti for fabrikationsfejl. Ved reparationer ydes der 1 års garanti på udskiftede dele, samt 3 måneders garanti på monteringsarbejde.

EA Automatic A/S yder ikke selvstændig garanti på handelsvarer, og en i købsaftalen eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare, er alene at betragte som en videregivelse af denne producentgaranti fra EA Automatic A/S til køber, således at der ikke over for EA Automatic A/S kan rejses krav i henhold til den pågældende garantierklæring.

Garantier er kun gældende, såfremt garantierklæringens betingelser er opfyldt, og brugs-, monterings- og beskyttelsesanvisninger er fulgt. Garantien omfatter således ikke skader, der skyldes unormale arbejdsforhold.

8. Mangler
Reklamationer over mangler ved det leverede skal, for at kunne gøres gældende overfor EA Automatic A/S, skriftligt meddeles EA Automatic A/S, senest 12 måneder efter leveringen. EA Automatic A/S er kun ansvarlig for materiale-, konstruktions- og produktionsmangler. Dette ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab eller andet indirekte tab.

Dersom sådanne mangler måtte forekomme, er EA Automatic A/S forpligtet til at reparere eller om levere efter eget valg. Såfremt det leverede omfatter større enkeltkomponenter fremstillet specielt til den pågældende leverance af en underleverandør, påtager EA Automatic A/S sig ingen garantiforpligtelse udover den garanti den pågældende underleverandør har påtaget sig.

EA Automatic A/S´s garanti omfatter ikke komponenter eller dele, der er fremstillet eller leveret af køberen.

9. Produktansvar
EA Automatic A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af EA Automatic A/S eller andre EA Automatic A/S har ansvaret for.

EA Automatic ApS er på de samme betingelser, som gælder for personskade ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, herunder på produkter, der er fremstillet af køberen og på produkter, hvori disse indgår, dog ikke for mere end kr. 5.000.000,00.

EA Automatic A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning EA Automatic A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde EA Automatic A/S skadesløs i samme omfang som EA Automatic A/S´ s ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om  erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. EA Automatic A/S og køberen er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved domstol som behandler erstatningskrav mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

Det indbyrdes forhold mellem EA Automatic A/S og køberen afgøres dog altid ved voldgift i henhold til punkt 10. Disse begrænsninger i EA Automatic A/S´s ansvar gælder ikke, hvis selskabet har gjort sig skyldig i grov
uagtsomhed.

10. Force majeure
Levering på et tidspunkt tidligere eller senere end aftalt mellem parterne medfører ikke noget ansvar for EA Automatic A/S, hvis dette forhold skyldes force majeure. Det samme gælder, såfremt levering er umulig som følge af force majeure, idet EA Automatic A/S i så fald er berettiget til at annullere ordren.

Som force majeure betragtes: krig, blokade, politiske uroligheder, indgreb fra offentlige myndigheder, herunder overnationale myndigheder, brand, vandskade, naturkatastrofe, arbejdskonflikter, større driftsforstyrrelser, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, råvare- og energisvigt samt, hvad der i øvrigt i dansk retspraksis henfører under force majeure.

11. Tvister
Enhver tvist mellem parterne i anledning af aftalen og forhold, som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter dansk ret uden hensyn til lovvalgsregler deri. Den internationale købelov, lov nr. 733 af 7.december 1988, og de forenede Nationers konvention af 1. april 1980 om aftaler om internationale køb (CISG) skal ikke finde anvendelse.

Medmindre andet aftales skal alle tvister afgøres ved de danske domstole ved retten i den retskreds, hvor sælger har sit  forretningssted eller som anvist af sælger.